Menu
为团队选择最高效的在线项目管理软件

:)

免费版

1 个项目 | 10 MB 存储空间

1500元/年

标准版

无限 项目数 | 10 GB 存储空间

3100元/年

专业版

无限 项目数 | 100 GB 存储空间

5000元/年

企业版

无限 项目数 | 100 GB 存储空间

详细版本比较
 


免费版

立即使用


标准版

立即试用


专业版

立即试用


企业版

立即试用

基础功能

 • 项目数——年付
 • 存储空间
 • 用户数
 • 项目模板 尾注1*
 • wiki页面及聊天 尾注2*

插件(需额外购买)

 • Bug追踪系统—年付

图表

 • 甘特图
 • 资源使用情况图

核心功能

 • 消息通知
 • 任务管理
 • 甘特图(仅限查看)
 • 文件共享
 • 日历和论坛
 • 时间追踪
 • 子任务
 • 重复性操作 & 提醒
 • 工时记录
 • 任务计时 (小时 / 天)
 • 严格项目管理
 • 项目自定义字段
 • 工时自动跳过周末与假日
 • 时间表审批
 • 工作-计划工时

Bug追踪器

 • Bug导入(csv) 尾注3*
 • 问题追踪
 • 通过邮件添加bug
 • 视图定制
 • 消息通知
 • 业务规则
 • 利用web表单提交bug
 • bug链接
 • 自定义字段
 • 邮件设置
 • 服务等级协议(SLA)
 • Webhooks
 • 自定义邮件模板

 

 • 1
 • 10 MB
 • 不限
 • -
 • 1个项目

 

 • ✔(免费版)

 

 • 查看
 • -

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

 • 不限
 • 10 GB
 • 不限
 • 8
 • 1个项目

 

 • 1500元(便捷版)

 

 • 查看
 • -

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

 • 不限
 • 100 GB
 • 不限
 • 10
 • 所有项目

 

 • 3100元(专业版)

 

 • 编辑
 • 仅限项目内

 

 • -

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

 • 不限
 • 100 GB
 • 不限
 • 20
 • 所有项目

 

 • 5000元(企业版)

 

 • 跨项目编辑
 • 跨项目

 

 

尾注 *
1. 各版本可创建的项目模板数量。
2. 在免费版和标准版中只有一个项目有wiki页面及聊天模块,在专业版和企业版中所有项目都有wiki页面及聊天模块。
3. 支持CSV, XLS,XLSX格式的bug导入。也支持从JIRA导入bug。
X