DateDiff 函数

目的

此页说明 Zoho People 中的 DateDiff 函数的描述、语法和示例。

描述

一个函数,返回指定格式的两个日期和时间值之间的差值,用“年/月/日/时/分/秒”表示。

语法

DateDiff()

返回值

返回表示日期之间的差值的整数值,用“年/月/日/时/分/秒”表示。

示例

  • DateDiff( NewDateTime( 2015, 12, 24, 14, 40, 22 ), NewDateTime( 2014, 12, 24, 15, 40, 22 ), ' year ' );返回 1
  • DateDiff( NewDateTime( 2015, 12, 24, 14, 40, 22 ), NewDateTime( 2015, 11, 24, 14, 40, 22 ), ' month ' );返回 1
  • DateDiff( NewDateTime( 2015, 12, 24, 14, 40, 22 ), NewDateTime( 2015, 12, 24, 15, 40, 22 ), ' hour ' );返回 -1
  • DateDiff( NewDateTime( 2015, 12, 25, 14, 40, 22 ), NewDateTime( 2015, 12, 24, 14, 40, 22 ), ' day ' );返回 1
  • DateDiff( NewDateTime( 2015, 12, 24, 14, 40, 22 ), NewDateTime( 2015, 12, 24, 15, 40, 22 ), ' Minute ' );返回 -60
  • DateDiff( NewDateTime( 2015, 12, 24, 14, 40, 25 ), NewDateTime( 2015, 12, 24, 14, 40, 22 ), ' second ' );返回 3