Zoho People - 手机APP

与您的同事时刻联系在一起!

使用功能齐全的Zoho People移动版,可通过iPhone / iPad和Android智能手机随时随地与您的同事协作、查看同事的 联系方式等。Zoho People移动应用提供以下功能:

Zoho People的iPhone / iPad和Android版移动应用

App Store 华为应用市场